0

Mislighetsundersøkelse

Økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner

Om utvalget

 • Utvalget er trukket tilfeldig fra tilgjengelig register (Bisnode) – resultatene må således oppfattes som representative for kommunal og fylkeskommunal sektor i Norge.
 • Fordelingen mht intervjuobjektenes funksjon/stilling er vist i diagrammet til høyre
 • Intervjuene ble gjennomført på telefon og varte i 3-4 minutter pr. intervju

Hvem ble intervjuet?

 • Kommunedirektør eller rådmann 44% 44%
 • Økonomi- eller regnskapssjef 55% 55%
 • Direktør på nivå under kommunedirektør/rådmann (1%) 1% 1%

Hvilke verktøy brukes for å forebygge økonomisk kriminalitet?

Samtlige har utarbeidet etiske retningslinjer på arbeidsplassen, men fåtallet har gjort det samme med indikatorer for identifisering av økonomisk kriminalitet

  Ja   Nei   Vet ikke

Er det utarbeidet etiske retningslinjer på din arbeidsplass?

 • 97% 97%
 • 1% 1%
 • 2% 2%

Er det utarbeidet noen risikovurdering for å kartlegge risikoen for økonomisk kriminalitet på din arbeidsplass?

 • 60% 60%
 • 32% 32%
 • 8% 8%

Har din arbeidsplass et program for å forebygge økonomisk kriminalitet?

 • 54% 54%
 • 41% 41%
 • 5% 5%

Er det utarbeidet noen indikatorer for å identifisere om økonomisk kriminalitet skjer på din arbeidsplass

 • 24% 24%
 • 72% 72%
 • 4% 4%

Nærmest alle intervjuobjekter oppgir at arbeidsplassen har utarbeidet etiske retningslinjer. Når det gjelder andre forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet er det derimot ikke like høy oppslutning:

 • Halvparten av arbeidsplassene har et program for forebygging
 • 6 av 10 har utarbeidet risikovurdering for økonomisk kriminalitet
 • Kun 1 av 4 er kjent med at det er utarbeidet indikatorer for å identifisere om økonomisk kriminalitet skjer på arbeidsplassen

Ser vi på forskjeller mellom rollene er det signifikant flere kommunedirektører eller rådmenn som oppgir at de har forebyggende tiltak på plass:

 • 68 % oppgir at de har et program
 • 82 % er kjent med at det er utarbeidet risikovurdering
 • 36 % er kjent med at det er utarbeidet indikatorer for å identifisere økonomisk kriminalitet

Eksterne svindelforsøk

Nesten halvparten har opplevd eksterne svindelforsøk i 2019, i tillegg har 1 av 10 hatt mistanke om dette

Har din arbeidsplass vært utsatt for eksterne svindelforsøk i 2019?
 

 • Ja, har forekommet 45% 45%
 • Ja, har vært mistanke 11% 11%
 • Nei 33% 33%
 • Vet ikke 12% 12%

Om ja, har slike tilfeller hatt en kobling til leverandører som din arbeidsplass har benyttet seg av?

 • Ja, til en eksisterende leverandør 7% 7%
 • Ja, til en tidligere leverandør 0% 0%
 • Nei 80% 80%
 • Vet ikke 13% 13%

Totalt oppgir 56 % at arbeidsplassen enten har vært utsatt for eksterne svindelforsøk eller at det har vært mistanke om dette. I tillegg er det 12 % som oppgir at de ikke vet.

Av de som oppgir at det enten har forekommet eller vært mistanke om ekstern svindel er det 7 % som svarer at svindelforsøket eller mistanken om dette hadde en kobling til en eksisterende leverandør. 8 av 10 oppgir at det ikke var en kobling til eksisterende eller tidligere leverandører, mens 13 % vet ikke.

Interne tilfeller av økonomisk kriminalitet

7 % har opplevd interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i 2019

Har din arbeidsplass vært utsatt for interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i 2019?

 • Ja, har forekommet 7% 7%
 • Nei 84% 84%
 • Vet ikke 9% 9%
7 % har opplevd at det har forekommet interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i fjor – i tillegg er det 9 % som er usikre på dette.

Noen av svarene på siste spørsmål tyder på at dette også er et bekymringselement for noen – kasseapparat og muligheten for at interne kan endre fakturaer er uttalte risikoer.

2/10 oppgir at det enten har forekommet/vært mistanke om økonomisk kriminalitet på arbeidsplassen de siste tre årene

Få anmelder forholdene

Anslagsvis hvor stor andel av mistankene om økonomisk kriminalitet de siste tre årene er gransket eller undersøkt?

 • Samtlige mistanker 90% 90%
 • Flesteparten av mistankene 10% 10%
 • En mindre andel av mistankene 0% 0%
 • Ingen mistanker etter hva jeg vet 0% 0%
 • Vet ikke 0% 0%

Anslagsvis hvor stor andel av mistankene om økonomisk kriminalitet de siste tre årene er anmeldt til politiet?

 • Samtlige mistanker 55% 55%
 • Flesteparten av mistankene 5% 5%
 • En mindre andel av mistankene 10% 10%
 • Ingen mistanker etter hva jeg vet 20% 20%
 • Vet ikke 10% 10%

Så langt du kjenner til, har det forekommet økonomisk kriminalitet eller vært mistanke om slikt på din arbeidsplass i løpet av de siste tre årene?

 • Det har forekommet 14% 14%
 • Det har vært mistanke om det 6% 6%

Totalt oppgir 2 av 10 at det enten har forekommet økonomisk kriminalitet, eller har vært mistanke om dette, de siste tre årene. Av disse har

 • 9 av 10 gransket eller undersøkt samtlige tilfeller, mens resterende har gransket eller undersøkt flesteparten av mistankene
 • Når det gjelder anmeldelser til politiet er svarene mer spredd; 2 av 10 har ikke anmeldt noen av tilfellene, mens 1 av 10 har anmeldt en mindre andel – men flertallet anmelder samtlige av tilfellene til politiet (55 %)

Det er ingen signifikante forskjeller mellom rollene til intervjuobjektene eller hvorvidt de har opplevd eksterne svindelforsøk eller intern økonomisk kriminalitet tidligere.

De største risikoene som følge av økonomisk kriminalitet

Økonomisk tap oppleves som den største risikoen, etterfulgt av omdømmetap og mistillit – 7 % er også bekymret for tap av data

Hva mener du er de største risikoene for din arbeidsplass som følge av økonomisk kriminalitet?

 • Økonomisk tap 42% 42%
 • Omdømmetap 17% 17%
 • Mistillit blant ledere og andre ansatte 15% 15%
 • Tap av data* 7% 7%
 • Påvirker driften* (1%) 1% 1%
 • Vanskeligheter med å rekruttere dyktige medarbeidere (1%) 1% 1%
 • Annet* 35% 35%
 • Vet ikke* 7% 7%
 • Ingenting* (2%) 2% 2%

Økonomisk tap er det størt andel opplever som en risiko som følge av økonomisk tap

 • Andelen som opplever dette som en riskio er høyere blant økonomi- eller regnskapssjefer (62 %) sammenlignet med kommunedirektører eller rådmenn (18 %)

I tillegg til det økonomiske er det omdømme det oppleves å påvirke mest, sammen med mistillit blant ledere og ansatte. Tap av data var ikke på listen man kunne krysse av for, men allikevel er det 7 % som oppgir dette uhjulpet.

Variablene markert med * er kodet ut fra åpne svar. Bolken ‘Annet’ består av svar som forklarer hvilke risikoer som er størst på arbeidsplassen (f.eks. kasseapparat eller fakturasvindel).

Om Inyett

Vi er der for å skape et sikkert og kontrollert økonomisk klima for alle organisasjoner og menneskene i dem. Ved å legge intelligent teknologi til organisasjonens daglige drift, endrer vi hvordan betalinger kontrolleres.

Vi tilbyr våre kunder løsninger som gjør dem i stand til å foreta sikre betalinger. Dette gjør vi ved å gjøre oppmerksom på unødvendige risikoer og utilsiktede feil. Fordi det er trygt å vite at du har kontroll.

Om Advokatfirmaet Erling Grimstad

Korrupsjon, svindel, sosial uansvarlighet, alvorlige regelbrudd og andre kritikkverdige forhold rammer eiere, medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser. Vi bistår virksomheter med å forebygge slike regelbrudd, blant annet gjennom gransking, etiske retningslinjer, prosedyrer, organisering, dilemmatrening og risikostyring.

Fra vårt kontor i Forskningsparken samarbeider vi med flere IT-selskaper og vi sitter tett på den utviklingen som foregår hos mange av de nystartede selskapene. Dette gir oss gode muligheter til å videreutvikle computer forensic tjenester og compliance løsninger for å bistå våre oppdragsgivere til å håndtere risiko og krav til etterlevelse på en god måte.

Vil du dele rapporten eller lese den senere?

Vi løser det! du kan laste ned rapporten som PDF.

30 minutter om automatisert kontroll av betalinger och leverandører