0

Generelle vilkår

Disse Generelle Vilkårene (1.2) gjelder når du bruker Inyett-tjenesten på bakgrunn av en avtale mellom partene.

 1. Definisjoner

  Avtalen: Tilbudet eller dokumentet som er signert av begge parter, og som viser partenes samtykke, sammen med vedleggene de henviser til, herunder disse vilkårene og databehandler-vilkårene.

  Tjenesten: Gjelder tjenesten Inyett. Inyett-tjenesten kontrollerer og analyserer alle utbetalinger og leverandører for hver eneste transaksjon. Inyett er en automatisert tjeneste som indikerer mulige avvik ved å sende e-postmeldinger til registrerte Inyett-brukere hos Kunden. Indikasjonene dreier seg blant annet om dobbeltbetalinger, utbetalinger til bedragerske selskaper, utbetalinger til selskaper som ikke betaler selskapsskatt, utbetalinger til selskaper som har gjeld til offentlige skattemyndigheter, avvikende betalingsmønstre og betalinger som overskrider den fastsatte grensen. I tillegg til automatisk kontroll av betalinger og leverandører kan Kunden logge seg på den nettbaserte tjenesten hvis dette er avtalt. De forskjellige segmentene som finnes i den nettbaserte tjenesten, er listet opp nedenfor. Hvilke tjenester Kunden kan benytte seg av, er angitt i Avtalen.

  Inyett Search. Brukere kan søke etter informasjon om alle Norges selskaper angående MVA, bedriftsstatus, nøkkeltall, gruppestruktur og pekemønstre.

  Inyett Detect. Her loggføres alle indikasjoner som brukere mottar via e-post. Brukerne kan dokumentere og følge opp alle indikasjoner i loggen.

  Inyett Analyze. Detaljert statistikk over alle betalinger, betalingsmønstre og leverandører. Brukerne kan blant annet jobbe med bransjestatistikk og se transaksjoner basert på forskjellige bransjer og avtaleoverholdelse og selektere ut store og små fakturaer.

 2. Lisenstildeling
  1. Leverandøren gir Kunden en lisens og rett til å gi et avtalt antall brukere samtidig bruksrett til Tjenesten og programmene som er inkludert i Tjenesten, ved å benytte seg av de passordene som Kunden har fått utlevert. Ved mottak av et gebyr i henhold til denne Avtalen gir Leverandøren herved Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å bruke Tjenesten og innebygde programmer til Kundens interne bruk og med de begrensningene som er angitt i Avtalen.
  2. Kunden kan ikke utføre dekompilering eller demontering av Tjenesten annet enn for å få Tjenesten til å fungere sammen med annen programvare som Kunden måtte benytte.
  3. Med mindre Leverandøren spesifikt har gitt samtykke til det, har Kunden ikke lov til å gjøre det følgende:
   1. bruke Tjenesten til andre formål enn de den er beregnet for
   2. overdra, viderelisensiere eller på annen måte tilby Tjenesten for bruk av en tredjepart, for eksempel gjennom såkalt timesharing, som en tjeneste, ved bruk av tjenestebyråer eller på annen måte
   3. påstå at Tjenesten eller programvaren er Kundens eiendom
   4. lage kopier av Tjenesten, deler av Tjenesten eller programvare som er inkludert i Tjenesten
   5. dekompilere eller på annen måte prøve å avdekke Tjenestens eller programvarens funksjon eller be andre om å gjøre dette
   6. endre eller utvikle annen programvare som benytter seg av Tjenesten, eller
   7. «hacke» Tjenesten, innføre virus, trojanske hester eller annen skadelig eller uønsket kode (såkalt malware ) i Tjenesten eller gjennom et uproporsjonalt antall anrop til de serverne som leverer Tjenesten; forsvare eller begrense bruken av Tjenesten for en tredjeperson eller prøve å gjøre noe av det ovennevnte
 3. Databaser
  Leverandøren samler inn informasjon fra forskjellige databaser til serveren sin hver dag, og denne informasjonen oppdateres hver 24. time. Databasene som brukes, er Creditsafe, Brønnøysundregistrene og Vembi.
 4. Immaterielle rettigheter
  1. Alle immaterielle rettigheter og alle andre rettigheter i eller tilknyttet Tjenesten eller programvaren tilhører Leverandøren, eller der det er aktuelt: Leverandørens leverandør.
  2. Ingenting i denne Avtalen skal utgjøre en overdragelse eller overføring av åndsverk eller andre rettigheter i Tjenesten eller programvaren til Kunden. Leverandøren har ubegrenset bruksrett til informasjon om funksjoner, ytelser, kapasitet og annen statistikk eller liknende basert på Tjenestens behandling av kundens data.
 5. Kundens ansvar
  1. Kunden skal bruke Tjenesten i samsvar med spesifikasjoner og instruksjoner fra Leverandøren. Kunden skal heller ikke bruke Tjenesten til andres formål, men har bare rett til å bruke den til sine egne formål.
  2. Kunden er ansvarlig for å overføre betalingsfiler og leverandørregistre til Leverandørens system. Leverandøren forplikter seg til bare å bruke den ikke-anonymiserte informasjonen fra betalingsfilene på vegne av Kunden, ikke for en tredjepart. Leverandøren skal imidlertid ha rett til å bruke allment tilgjengelig informasjon i Kundens betalingsfiler og leverandørregistre, for eksempel informasjon om firmanavn, bankkontoopplysninger og annen liknende generell betalingsinformasjon, for å videreutvikle Leverandørens generelle databaser over betalingsmottakere og Tjenestens generelle ytelser. Kunden samtykker til slik bruk fra Leverandørens side i den grad Kunden, innenfor rammen av Tjenesten, kan dra nytte av tilsvarende informasjon som andre kunder gir Leverandøren for utvikling av de generelle databasene og videreutvikling av Tjenesten.
  3. Betalingsfiler som kunden leverer til leverandøren, lagres hos Leverandøren i 90 dager, hvorpå betalingsfilene automatisk blir slettet fra Leverandørens system (med unntak av den allment tilgjengelige informasjonen som er angitt ovenfor).
  4. Kunden må betale et gebyr for sin bruk av Tjenesten i samsvar med Avtalen. Pris justeres årlig med indeks 2.5% med måneden for denne avtalens treffbase.
  5. Rente på sen betaling betales i henhold til norsk lov. Leverandøren har også rett til uten forvarsel å stanse Kundens tilgang til Tjenesten inntil full betaling har funnet sted, eller å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning.
  6. Kunden skal gi informasjon til Leverandørens arbeid ved oppstart av Tjenesten, granske dokumenter og for øvrig fortløpende tilveiebringe den informasjonen som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.
  7. Kunden skal sørge for (i) at Kundens data er fri for «virus», «trojanere», «ormer» og annen ondsinnet programvare eller kode, (ii) at Kundens data foreligger i avtalt format, og (iii) at Kundens data ikke kan skade eller på annen måte påvirke Leverandørens system eller Tjenesten på en negativ måte.
  8. Kunden er ansvarlig for at brukeropplysninger, sikkerhetsmetoder og annen informasjon som Leverandøren tilveiebringer for tilgang til Tjenesten, blir håndtert med fortrolighet. Kunden skal straks varsle Leverandøren i tilfelle det blir gitt uautorisert tilgang til slik informasjon.
 6. Vedlikehold og data
  1. Leverandøren skal levere Tjenesten etter beste evne, men er ikke ansvarlig for mangler i tjenestenivået med mindre Leverandøren selv har opptrådt uaktsomt. Leverandøren er bare ansvarlig for kommunikasjonen mellom Leverandøren og tilgangspunktet. Leverandøren er derfor ikke ansvarlig for at tilkoblingene over internett fungerer.
  2. Leverandøren vil arbeide for at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden bruk døgnet rundt gjennom hele året. Leverandøren har imidlertid rett til når som helst og uten forhåndsvarsel å stanse tilgangen til Tjenesten når det er behov for presserende vedlikehold, eller for å beskytte Tjenesten mot uautoriserte angrep eller liknende. Leverandøren skal imidlertid, så langt det er mulig, informere Kunden når det kan forekomme slike avbrudd. Kunden har ikke rett til erstatning i tilfelle slik manglende tilgang. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for manglende tilgang som skyldes avbrudd eller kommunikasjonsproblemer på internett eller andre private og offentlige nettverk som brukes for å få tilgang til tjenesten.
  3. Leverandøren foretar løpende oppdateringer og feilretting av Tjenesten. Hvis kunden ønsker mer omfattende teknisk support, og dette forutsetter mer omfattende tiltak fra Leverandørens side, kan Kunden bli avkrevd betaling for dette. Debitering skal alltid skje etter gjensidig avtale mellom begge Partene før arbeidet settes i gang.
  4. Ved opphør av Avtalen skal Kundens data returneres til Kunden. Dette gjelder bare data som ikke er anonymisert eller på annen måte gjort betinget i tråd med punkt 6.5 nedenfor.
  5. Leverandøren har rett til å anonymisere alle data i Tjenesten. Anonymiseringen må gjøres på en slik måte at det ikke er mulig å gjenskape vedkommendes personopplysninger.
  6. All eiendomsrett til anonymiserte data tilfaller Leverandøren, som har rett til å bruke og lagre data uten noen tidsbegrensning.
  7. Leverandøren har også rett til å bruke alle andre data i Tjenesten til statistiske formål.
 7. Stenging av Tjenesten
  Hvis Tjenesten blir utsatt for eksterne angrep eller av andre grunner risikerer å bli skadet, har Leverandøren rett til å stenge eller begrense tilgang til Tjenesten. Kunden skal så snart som mulig informeres om hendelsen og få beskjed om når man forventer at Tjenesten vil være tilgjengelig igjen.
  Hvis Kunden bryter Avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette kan medføre skader for Leverandøren, har Leverandøren rett til å stenge Kunden ute fra Tjenesten frem til avtalebruddet er opphørt og skaden er rettet opp.
 8. Ansvarsbegrensning
  1. Hvis det påløper et erstatningsansvar, skal Leverandørens ansvar – med mindre det foreligger forsettlig eller grov uaktsomhet – begrenses til direkte skade og et beløp som tilsvarer 50 % av det Kunden har betalt for Tjenesten i løpet av forrige tolvmånedersperiode.
  2. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av data.
  3. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil i informasjon hentet fra informasjonsdatabaser under punktet «Databaser». Leverandøren fraskriver seg videre ansvar og vil ikke kompensere for tap Kunden måtte lide som følge av at feil i Tjenesten har ført til noe av (men ikke begrenset til) det følgende: at en faktura inneholder feil, mangler eller er blitt dobbeltfakturert.
  4. For ikke å miste sin rett til erstatning må Kunden legge frem krav om erstatning til Leverandøren senest tre måneder fra skaden oppsto.
 9. Avtalebrudd og for tidlig oppsigelse
  1. Hver av Partene har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom:
   a) Motparten begår et vesentlig avtalebrudd, og avtalebruddet ikke blir fullstendig utbedret innen fjorten (14) dager etter at den Parten som har begått avtalebruddet, har mottatt en skriftlig anmodning fra Motparten om rettelse
   b) Motparten innstiller betalingene sine, går i frivillig eller ufrivillig likvidasjon eller søker om selskapsrekonstruksjon eller konkurs (eller hvis en annen part begjærer selskapet konkurs), eller hvis Parten på annen måte kan regnes som insolvent.
 10. Taushetsplikt
  1. Partene påtar seg herved en taushetsplikt både under avtaleperioden og etter opphør av Avtalen, slik at ingen av Partene skal røpe Konfidensiell Informasjon som de mottar fra Motparten i forbindelse med Avtalen, til en tredjepart. Bestemmelsene under dette punktet gjelder så fremt Partene ikke har inngått en egen avtale om en taushetsplikt med enda lengre varighet.
  2. Med «Konfidensiell Informasjon» i denne Avtalen menes all informasjon om Tjenesten og innholdet i Avtalen og all annen informasjon av teknisk, kommersiell eller annen art, enten informasjonen foreligger skriftlig eller ikke, med unntak av:
   1. informasjon som er allment kjent eller som blir offentlig kjent på andre måter enn ved at en Part bryter vilkårene i Avtalen
   2. informasjon som en Part kan godtgjøre at den allerede kjente til før den mottok den fra Motparten
   3. informasjon som en Part har mottatt eller vil motta fra en tredjepart uten å være bundet av taushetsplikt i forhold til den
   4. informasjon som en Part er forpliktet til å utlevere i henhold til lov, forskrift, rettsavgjørelser, børsregler eller tilsvarende

   I tilfeller som er nevnt under punkt 3 ovenfor har Parten imidlertid ikke rett til å røpe overfor utenforstående at den samme informasjonen også er mottatt fra Motparten i henhold til denne Avtalen.

  3. Det er Partens ansvar å sørge for at ansatte og innleide konsulenter som kan antas å komme i kontakt med Konfidensiell Informasjon, blir pålagt å holde denne informasjonen konfidensiell i samme grad som Parten gjør under denne Avtalen.
  4. Parten forplikter seg til å følge rimelige regler om personvern og datasikkerhet som Motparten har meddelt.
 11. Overdragelse
  Ingen Part kan helt eller delvis overdra eller pantsette sine rettigheter og/eller plikter under denne Avtalen uten at Motparten skriftlig godkjenner det. Leverandøren har imidlertid rett til å overdra eller pantsette retten til å motta betaling for serviceavgiften eller deler av den etter å ha informert Kunden om dette.
 12. Force majeure
  En Part er fritatt for sanksjoner ved manglende oppfyllelse av en bestemt forpliktelse under denne Avtalen dersom en slik manglende oppfyllelse har sitt grunnlag i en omstendighet som parten ikke kan rå over (force majeure), og som hindrer den i å bli oppfylt. Så snart hindringen har opphørt, skal forpliktelsen oppfylles som avtalt. Som force majeure regnes blant annet krig, krigshandlinger, terrorangrep, tiltak fra offentlige myndigheter, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som en Part ikke rår over. For å få fritak for dette punktet må Parten uten opphold informere Motparten skriftlig om dette. Uavhengig av hva som sies om fritak fra sanksjoner kan en Part under de angitte omstendighetene heve Avtalen dersom Motpartens oppfyllelse av en vesentlig forpliktelse forsinkes med mer enn to måneder.
 13. Avtaleperiode
  1. Avtalen gjelder for avtalt periode. Med mindre en av Partene sier opp Avtalen skriftlig senest én (1) måned før utløp av avtaleperioden, forlenges avtaleperioden automatisk med tolv (12) måneder om gangen, med uendret oppsigelsestid.
  2. Uansett hvorfor Avtalen opphører skal imidlertid punktet «Taushetsplikt» fortsette å gjelde uten tidsbegrensning.
  3. Leverandøren har rett til å si opp Avtalen dersom Leverandøren vil slutte å tilveiebringe Tjenesten. En slik oppsigelse skal tre i kraft tidligst seks (6) måneder fra Leverandøren har gitt skriftlig varsel om det.
  4. Ved Avtalens opphør skal Kunden straks avslutte all bruk av Tjenesten og medfølgende programvare. Dersom det er relevant, skal Kunden øyeblikkelig avinstallere lokalt installert programvare som er mottatt av Leverandøren, og i samsvar med Leverandørens instrukser ødelegge eller returnere alle kopier av installasjonsmedier og sikkerhetskopier av slik programvare, og dessuten skriftlig godtgjøre overfor Leverandøren at Kunden ikke lenger er i besittelse av noen kopier av dette.
  5. I tilfelle en av Partene sier opp denne Avtalen, vil Leverandøren lagre Kundens informasjon i seks (6) måneder i tilfelle Kunden ønsker å reaktivere Tjenesten; deretter vil den slettes. Kunden kan skriftlig be om at informasjonen blir slettet før utgangen av den angitte seksmånedersperioden. Leverandøren har imidlertid alltid rett til å beholde informasjon som måtte være nødvendig av hensyn til Leverandørens arkiveringsformål, eller som dokumentasjon av Tjenestens ytelser overfor Kunden.
 14. Annet
  1. Avtalen med vedlegg utgjør Partenes fullstendige regelverk for alle spørsmål som gjelder Avtalen. Alle skriftlige og muntlige forpliktelser og løfter som har eksistert forut for Avtalen, erstattes av innholdet i Avtalen og avtalevedleggene.
  2. For å være bindende må endringer av og tillegg til denne Avtalen foreligge skriftlig og være signert av begge Parter.
  3. Dersom en bestemmelse i Avtalen eller en del av den viser seg å være ugyldig, skal dette ikke bety at Avtalen som helhet er ugyldig, med mindre en Parts forpliktelser uten den ugyldige delen av Avtalen fremstår som urimelig tyngende.
  4. Det at en Part unnlater å benytte seg av en rettighet under Avtalen eller unnlater å påklage en mangel under Avtalen, skal ikke bety at Parten har oppgitt sin rett i så henseende. Dersom en Part ønsker å oppgi muligheten til å benytte en bestemt rettighet eller til å påklage et bestemt forhold, skal en slik oppgivelse gjøres skriftlig i det enkelte tilfellet.
 15. Databehandler-vilkår
  Innenfor rammen for oppfyllelse av Avtalen kan Leverandøren komme til å behandle personopplysninger på vegne av og på instruks fra Kunden. Ved slik behandling skal Leverandøren regnes som databehandler, mens Kunden skal regnes som behandlingsansvarlig. Databehandler-vilkårene regulerer databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige og er tilgjengelige på https://inyett.no/databehandler-vilkar. I tilfelle en bestemmelse i Databehandler-vilkårene er i strid med resten av Avtalen, skal Avtalen for øvrig ha prioritet over bestemmelsen i Databehandler-vilkårene med mindre det er angitt noe annet i den aktuelle bestemmelsen, og med mindre dette vil gi et åpenbart urimelig resultat.
 16. Gjeldende lov
  Denne Avtalen skal tolkes og tillempes i samsvar med norsk materiell rett.
 17. Tvistemål
  Norsk lov skal gjelde for denne Avtalen.
  Tvist i anledning av denne Avtalen skal endeligavgjøres i henhold til norsk lov av norske domstoler.